Het congres wordt verzet naar een ander datum

Organisatie

Geachte bezoeker,

Wegens omstandigheden wordt het congres
'Eerder, dieper, dwingender, integraler' geannuleerd.

Onze excuses voor het ongemak.

Journal of Social Intervention
De samenleving vraagt in toenemende mate van professionals in het sociale domein om meer ingrijpend, disciplinerend en overlast bestrijdend te werken. Meer dan ooit maken technologische innovaties en informatie-uitwisseling in integrale 'zorgketens' deze ontwikkeling mogelijk. Er ontstaan nieuwe praktijken, waarin andere normatieve grenzen lijken te worden gehanteerd dan voorheen. Actuele voorbeelden zijn gedwongen opvoedingsondersteuning, urinetests bij scholieren als wapen tegen drugsgebruik, stevig doorpakkende interventieteams achter de voordeur, tijdelijk huisverbod voor geweldplegers en getrainde buddy's die ex-gedetineerde pedofielen sociale steun en controle bieden nadat ze hun straf hebben uitgezeten.

Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot gangbare opvattingen en praktijken waarin professionals de burger in zijn leefwereld en eigen context, vanuit een respectvolle en invoelende benadering ter zijde staan? Kunnen zij nog vanuit een eigen professionele handelingsruimte uitgaan van waarden als respect voor de persoonlijke integriteit en het recht op privacy van de cliënt? Of moeten zij dat niet meer willen?

Tijdens de conferentie Eerder, dieper, dwingender, integraler gaan internationaal erkende experts, bestuurders en professionals hierover met elkaar en met het publiek in debat. Centraal staan vragen als: onder welke condities zijn ingrijpende sociale interventies nodig en te rechtvaardigen?
Wanneer worden grenzen van humaniteit, rechtvaardigheid en integriteit overschreden? Hoe kunnen professionals omgaan met de spanning tussen het algemeen belang en het belang van de cliënt? Tussen handhaving en hulpverlening, aanpakken en ondersteunen, repressie en compassie? De conferentie vermijdt een eenzijdig pleidooi voor de ene of de andere kant door de dialoog tussen verschillende gezichtspunten aan te gaan, door dilemma's en ambivalenties bespreekbaar te maken en door een kritische uitwisseling tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Sociale Interventie nodigt wetenschappers, uitvoerders, beleidmakers uit Nederland en Europa uit om intensief en integer met elkaar in debat te gaan over deze lastige vraagstukken die spelen als problemen complex en ingrijpend zijn, als belangen van verschillende partijen scherp tegenover elkaar staan, als de urgentie van 'iets doen' onmiskenbaar lijkt.
Het congres Eerder, dieper, dwingender, integraler verdiept het vraagstuk door het aanreiken van wetenschappelijke kennis en stevige debatten. Daarnaast worden rondetafel discussies georganiseerd waarin de congresdeelnemers over praktijken discussiëren, naar oplossingsrichtingen zoeken en aanbevelingen formuleren voor het slotdebat.


LESI
Hogeschool Utrecht